شهریور 29, 1398 منتشرشده در اجتماعی

اکنون زمان رؤیابافی نیست، زمان بیدار شدن است.