شهریور 25, 1399 منتشرشده در اجتماعی

یک واکنش طبیعی برای بقا!

آبان 12, 1398 منتشرشده در اجتماعی

اضطراب و ترس ناشی از ناتوانی فرد در مقابله با فشارهای روانی است