مهر 27, 1398 منتشرشده در سینما

به بهانه بازگشت هدیه تهرانی بر پرده سینماها با مسخره‌باز

مهر 3, 1398 منتشرشده در سینما

نگرش من به زندگی بسیار ساده است

مرداد 18, 1398 منتشرشده در سینما

آدم‌های خیلی زیادی از من انتظار دارند

فروردين 7, 1398 منتشرشده در سینما

 پیرمرد و اسلحه، ادای دینی به کارنامه بازیگری رابرت ردفورد