شهریور 27, 1399 منتشرشده در از همین حوالی

عصر طلایی کارگردانان بزرگ

شهریور 27, 1399 منتشرشده در از همین حوالی

توانمند، بی حاشیه، قدر نادیده

شهریور 25, 1399 منتشرشده در سینما

فیلمی به‌ظاهر پیچیده‌

مرداد 18, 1399 منتشرشده در سینما

آدم خاصي در همه زمينه‌ها