مهر 22, 1398 منتشرشده در سینما

سینما بیش از اینکه هنر باشد، سرگرمی است

مهر 12, 1398 منتشرشده در سینما

او فرزند زمانه خودش است