لحظه ناب

 گذر از خاطره های بدلی

من و باران و تپش های دل شیشه ای ام

نسترن های بهاری و غم نم زده ریشه ای ام

من و باران و تپش های دل شیشه ای ام

 نسترن های بهاری و غم نم زده ریشه ای ام

بوی نمناک چمن های برون سرزده از سطح زمین

شوق پژواک فضا، حیرت آغاز طنین

گردش باد و حریر وزش ثانیه های ازلی

و فراموشی حسرت، گذر از خاطره های بدلی

حس پرواز کبوتر زدرخت، پرش قطره آب

و رسیدن به عروج و بهترین لحظه ناب

  

حمیده وطنی/ بهار 92

آخرین ویرایش در %ب ظ، %29 %613 %1397 ساعت %18:%شهریور