آبان 13, 1398 منتشرشده در فرهنگ و ادب

هویت بنکسی، هنرمند دیوار نگار هرگز برای عموم افشا نشده است.

آبان 15, 1397 منتشرشده در فرهنگ و ادب

در حاشیه جنجال‌هایی که بر سر تابلوی بنکسی درگرفت