آبان 15, 1397 منتشرشده در فرهنگ و ادب

در حاشیه جنجال‌هایی که بر سر تابلوی بنکسی درگرفت