خرداد 18, 1399 منتشرشده در سینما

آینه تمام نمای جامعه

ارديبهشت 24, 1399 منتشرشده در دریچه

اسلوب‌های نقدنویسی در قالب‌های موضوعی

ارديبهشت 20, 1399 منتشرشده در نمای نزدیک

تأثیرگذار و استوار

ارديبهشت 20, 1399 منتشرشده در نمای نزدیک

تجربه‌ای تازه

ارديبهشت 14, 1399 منتشرشده در سینما

فیلمی درباره يك ترديد