فروردين 10, 1400 منتشرشده در خارج از قاب

حس کشف در وقت تماشا

فروردين 10, 1400 منتشرشده در دریچه

اقتباس سينما از ادبيات

فروردين 10, 1400 منتشرشده در دریچه

نشانه‌های کلامى

اسفند 11, 1399 منتشرشده در سینما

ناتوراليسم تلخ و خشن پايين‌شهری

اسفند 11, 1399 منتشرشده در سینما

يك فیلم خوش‌ساخت درباره پيامد گناه