آذر 6, 1397 منتشرشده در گفت‌وگوی ویژه

خود من هم در این دنیا یک موضوع هستم

مهر 18, 1397 منتشرشده در گفت‌وگوی ویژه

حتی برای خود ما زن‌ها هم پذیرفتن اتوریته علمی و فرهنگی زن‌ها جا نیفتاده

مرداد 21, 1397 منتشرشده در گفت‌وگوی ویژه

هنرمند صدای حذف‌شدگان است

ارديبهشت 30, 1397 منتشرشده در گفت‌وگوی ویژه

کار ما در آب انداختن سنگ است...

دی 20, 1395 منتشرشده در گفت‌وگوی ویژه

تئاتر آلترناتیو استحاله می‌شود